Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

1
STANOVY
Bytové družstvo LESANKA, Cihelní 9, Bruntál 792 01
Část I.
Základní ustanovení
Článek 1
1. Firma: Bytové družstvo LESANKA, 792 01 Bruntál. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Sídlo: Bruntál, Cihelní 9, PSČ 792 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Dr, vložka 858 a má přiděleno identifikační číslo 253 81 024. Právní poměry družstva se řídí zákonem a těmito stanovami. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Webová adresa: http://bdlesanka.sweb.cz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 2
1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Členové družstva neručí za závazky družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Družstvo je obchodní korporací. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Část II.
Činnosti družstva
Článek 3
1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytového domu čp.1346,1347,1348, na Cihelní ulici v Bruntále, bytů a nebytových prostor a na ostatním majetku družstva. - - - - - - - -
2. Předmětem činnosti družstva je zejména: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) provoz a správa bytového domu a pozemku ve vlastnictví družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, modernizace nebo rekonstrukce, a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely; - - -
b) poskytování, popřípadě zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví družstva, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů nebo družstevních nebytových prostorů (dále jen „družstevní byt“), popřípadě jiných smluv souvisejících s jejich užíváním. - - - - - - - - - - - - - -
Část III.
Členství v družstvu
Článek 4
Vznik členství
1. Členství vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to: - - - -
a) dnem vzniku družstva při založení družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) převodem nebo přechodem družstevního podílu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 5
1. Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2. Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo též fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Členství právnických osob je vyloučeno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 6
1. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo družstva rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) a závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu podle článku 10. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Družstvo vrátí základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva. - - - - - - - - - - - -
Článek 7
Družstevní podíl
1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. - - - - - - - -
2. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Převod a přechod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Je-li družstevní podíl ve společném jmění manželů, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Člen družstva je oprávněn převést svůj družstevní podíl na fyzickou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle článku 5. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s ním spojených, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhu družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Každý člen družstva může mít pouze jeden družstevní podíl. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 8
Společné členství manželů
1. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželů se řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů. - - - - - - - - -
3. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů. - - - - - - - - -
5. Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
6. Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Pro bydlení manželů se použijí ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu, zahrnující i některá ustanovení o bydlení manželů a o bydlení po zániku manželství v rámci ustanovení o zániku manželství. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 9
Členská práva a povinnosti
1. Člen družstva má právo zejména: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) volit a být volen do orgánů družstva, pokud je svéprávný a splňuje-li další podmínky zákona a stanov; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) obracet se s návrhy, stížnostmi a náměty týkajícími se činnosti družstva na orgány družstva a být informován o jejich vyřízení; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) nahlížet do seznamu členů družstva a všech písemností družstva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e) uzavřít s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu družstevního bytu do třiceti dnů po vzniku tohoto práva, splatí-li další členský vklad na výzvu družstva a ve lhůtě jím stanovené;
f) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu, a to na základě uzavřené smlouvy podle písm. e) s příslušným orgánem družstva, nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v bytovém družstvu i jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami a zákonem; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g) obdržet vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
h) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze, včetně jeho příloh a podkladů za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejich pořízením; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh za plnění spojená s užíváním družstevního bytu a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených členskou schůzí; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j) účastnit se veškeré družstevní činnosti a podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
k) posuzovat zda člen orgánu družstva jednal s péčí řádného hospodáře, - - - - - - - - - - - - - - - - -
l) má právo podat členskou žalobu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Člen družstva je povinen zejména: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy a plnit usnesení orgánů družstva; - - - - - - - - -
b) uhradit další členský vklad podle článku 10 odstavec 3, popřípadě článku 10 odstavec 4, ve stanovené výši a lhůtě; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu, včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle článku 21, a úhradu za plnění spojená s jeho užíváním anebo zálohy na ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti a uhradit nedoplatky z jejich vyúčtování; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) platit úhrady za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva ve výši určené členskou schůzí; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e) chránit družstevní majetek před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat družstevní byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění spojená s užíváním družstevního bytu; - - - - - - - - - - - - - -
f) převzít družstevní byt na základě smlouvy o nájmu družstevního bytu, který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím družstevního bytu; v nájemní smlouvě lze sjednat předání družstevního bytu ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud si nájemce s družstvem současně vymezí práva a povinnosti z toho plynoucí, zejména výši a způsob úhrady nákladů na provedení úpravy; -
g) při vzniku nájmu oznámit družstvu počet osob v bytě, jejich jména, příjmení, data narození, vztah k nájemci; změny těchto údajů, uzavření manželství, rozvod, nebo přechod nájmu oznámit
4
družstvu bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala; neučiní-li tak ani do dvou měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost; - - - - - - - - - - -
h) jestliže nájemce ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti delší jak dva měsíce, včetně osob s ním bydlících, spojené se složitou dosažitelností své osoby, je povinen oznámit tuto skutečnost družstvu. Současně je povinen označit osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné; neučiní-li tak, je takovou osobou družstvo; dále je povinen neprodleně oznamovat změnu adresy pro doručování; - - - - - - - - - - - -
i) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím oznámení zjišťovaly technický stav družstevního bytu a stavy měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu a instalaci měřidel a technických zařízení a další práce nutné k řádnému užívání družstevnímu bytu, popřípadě domu jako celku; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j) podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu; uhrazovací povinnost přitom nesmí být uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí, a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let, nedělitelný fond nebo jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
k) hradit veškeré opravy v družstevním bytě podle článku 20 odstavec 2; - - - - - - - - - - - - - - - - -
l) přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
m) je povinen podle časového jmenovitého rozpisu provádět úklidové práce ve společných prostorách, tj. na chodbách, schodištích a ve sklepních prostorách. V případě, že úklid neprovede,
je povinen uhradit domovníkovi peněžní částku ve výši jedno sto padesát korun českých (150,- Kč). Tento poté zajistí provedení úklidu. Úklid domovní prádelny a sušárny je člen družstva povinen uklidit v případě, že tyto prostory používá a to vždy ihned po použití. - - - - - - -
Článek 10
Členský vklad, pořizovací další členský vklad, dodatečný další členský vklad
1. Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem podle odstavce 2, dalším členským vkladem podle odstavce 3 a dalším členským vkladem podle odstavce 4. - - - - - - - - - -
2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč). Členství v družstvu nevznikne přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Další členský vklad představuje podíl hodnoty jednotlivých bytů k celkové hodnotě domu a pozemku příslušejícího k domu podle „Zásad prodeje bytů,nebytových prostor a bytových domů,které jsou ve vlastnictví města Bruntálu schválené zastupitelstvem dne 14. 11. 1995.“ Součástí dalšího vkladu je i finanční částka nutná k pokrytí nákladů spojených s prodejem bytového domu podle „Zásad“ výše uvedených. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Uzavření nájemní smlouvy s přijatým členem družstva podle čl. 4 odst.1 písm. b/ a čl.6 odst.1 stanov je podmíněno splacením dodatečného dalšího vkladu, jehož výše odpovídá dohodnuté obvyklé ceně v daném čase družstevního bytu v Bruntále. Do této ceny se započítá další členský vklad podle čl.10 odst. 3 stanov. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Při úplatném převodu družstevního bytu a příslušejícího pozemku do vlastnictví člena se další členský vklad započte nabyvateli na úhradu kupní ceny. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře představenstvo družstva se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
8. V seznamu členů se každý další členský vklad uvádí spolu s údajem, ke kterému družstevnímu bytu včetně příslušejícího pozemku se vztahuje. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 11
Seznam členů
1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Společní členové – manželé – se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů, bez ohledu, že vznikl společný nájem manželů k družstevnímu bytu. Do seznamu členů se zapisuje: - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) jméno a bydliště, případně také jiná, členem určená adresa pro doručování; - - - - - - - - - - - - -
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) výše členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. Družstvo doručuje všechny písemnosti na adresu uvedenou v seznamu členů, pokud člen neoznámí družstvu jinou doručovací adresu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji nežli jedenkrát (1x) za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.
4. Představenstvo družstva je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis člena musí být úředně ověřen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 12
Zánik členství a obnova
1. Členství v družstvu zaniká: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a. písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b. vystoupením člena; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c. vyloučením člena; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d. převodem družstevního podílu; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e. přechodem družstevního podílu; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f. smrtí člena družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g. prohlášením konkurzu na majetek člena družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
h. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j. zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku. - - - - - - 2. Zánikem členství, které bylo spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu zaniká také toto právo. Současně také zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno.
6
Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující; - - - - - - - - - - - -
b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu. - - - - -
Článek 13
Dohoda
1. Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě, končí členství v ní sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. - - - -
2. Dohodou zaniká členství člena v družstvu i tehdy, pokud mu byly základní členský vklad i další členský vklad započítány na úhradu kupní ceny družstevního bytu nebo příslušejícího pozemku nebo pokud základní i další členský vklad zanikly bezplatným převodem družstevního bytu do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu, neboť byly zdrojem jeho financování. - - - - - - -
Článek 14
Vystoupení
1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. - - - - - - - - - - - -
Článek 15
Vyloučení člena z družstva
1. Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva družstva, jestliže: - - - - - - - - - - -
a) hrubě nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti vyplývající z práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo z nájmu družstevního bytu; - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) přestal splňovat podmínky členství v družstvu podle zákona nebo těchto stanov; - - - - - -
c) nezaplatil-li nájemné a náklady za plnění za dobu nejméně tří měsíců; - - - - - - - - - - - - -
d) zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, nesplnil vkladovou povinnost, ke které se zavázal, po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho skutečný pobyt se stal pro družstvo neznámým,přestal splňovat podmínky pro členství, anebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho členovi nebo na osobě, která bydlí v domě, kde člen užívá družstevní byt, anebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti písemnému doručení představenstvu družstva o vyloučení nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů. - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu anebo proti členovi družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
5. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela. - - - - - - - - - - -
6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzi nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 16
Zánik společného členství manželů
Společné členství manželů v družstvu zaniká: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) vypořádáním společného jmění manželů; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku; - - - - - - - - - - - - - -
c) rozhodnutím soudu; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) písemnou dohodou rozvedených manželů; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e) smrtí jednoho z bývalých manželů; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 17
Vypořádací podíl
Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného členského vkladu ke dni zániku členství, a to: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) u člena družstva a zároveň nájemce družstevního bytu se rovná základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu uvedeném v čl.10 odst.3 nebo 4 těchto stanov; - - - - - - - - - - - - -
b) u vlastníka (člena, jemuž družstvo převedlo družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor do vlastnictví) se rovná: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ba) základnímu členskému vkladu, jestliže základní členský vklad nebyl zdrojem financování družstevního bytu bezúplatně převedeného podle jiného právního předpisu, a dodatečnému dalšímu členskému vkladu; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
bb) nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i pořizovací další členský vklad bezúplatným převodem družstevního bytu podle jiného právního předpisu zanikly, protože byly zdrojem financování tohoto družstevního bytu, a člen neměl v družstvu dodatečný další členský vklad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
bc) základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu, jestliže nebyly nabyvateli započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu nebo příslušejícího pozemku; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
bd) základnímu členskému vkladu, jestliže další členský vklad byl započítán na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu nebo příslušejícího pozemku; - - - - - - - - - -
8
be) nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i další členský vklad byly započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu nebo příslušejícího pozemku. - - - - - - - - - -
Článek 18
Splatnost vypořádacího podílu
1. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. - - - - - - - - - - - - - -
2. Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.
3. Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. -
Část III
Nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru)
Článek 19
1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechává svému členu do užívání družstevní byt a prostory k němu příslušející. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) na základě uzavřené budoucí smlouvy o nájmu družstevního bytu; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) převodem družstevního podílu podle čl.4 písm. c/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) přechodem družstevního podílu podle čl. 4 písm. c/ a čl. 5 odst.2. Nájemní smlouva musí obsahovat označení družstevního bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Pronajatý družstevní byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s písemným souhlasem družstva na dobu jednoho (1) roku. Za schválení podnájmu činí finanční úhrada tři tisíce korun českých (3000,- Kč),vyjma schválení podnájmu dosavadním členům družstva, kteří převedou družstevní podíl na rodinného příslušníka a s jeho souhlasem zůstanou v bytě sami bydlet v podnájmu. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro postup podle článku 15. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na bytovou náhradu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Vnikne-li členovi družstva potřeba družstevní byt nebo jeho část dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení, lze takto družstevní byt využívat jen se souhlasem družstva. - - - - - - - - - -
6. Družstvo může smlouvou o nájmu přenechat družstevní byt výjimečně fyzické osobě, i když nepůjde o člena družstva v případě, kdy o družstevní byt nemá zájem žádný z členů družstva do doby přijetí nového člena. Výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu se určí ve smlouvě. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 20
1. Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9
2. Veškeré opravy v družstevním bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou družstevního bytu hradí nájemce (společní nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Nájemce nehradí opravy a výměny společných elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových a topných rozvodů (včetně topných těles), rozvodů společné televizní antény, opravy a výměny rozvodů domácích telefonů, opravy a ověřování bytových měřičů vody a tepla, a jejich výměny nebo výměny oken nebo jejich částí, pokud se s družstvem nedohodne jinak. To neplatí v případě, že oprava či výměna byla vyvolána zaviněným jednáním nájemce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Družstvo může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla, upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby družstevního bytu. - - - - - - - - - -
4. Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu družstevního bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby družstevního bytu nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních družstevních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu družstevního bytu nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí družstevního bytu a patří družstvu. - - - - - - - - - - - - -
6. Nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v družstevním bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v družstevním bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil a uvedl byt do původního stavu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. V případě skončení nájmu nájemce odevzdá družstevní byt družstvu v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Nájemce je povinen odevzdat družstevní byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v družstevním bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede družstevní byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu nebo nebytového prostoru, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu, nebytového prostoru nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva a nájemce má právo při ukončení nájmu žádat, aby se družstvo s ním vyrovnalo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Nájemce má právo chovat v družstevním bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady družstvu. - - -
11. O nájmu družstevních nebytových prostorů platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o nájmu družstevního bytu a ustanovení občanského zákoníku o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. - -
Článek 21
Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu
(družstevního nebytového prostoru)
1. Člen družstva - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu v poměrné výši nákladů a výdajů na správu, provoz a technické zhodnocení družstevního bytu za stanovené období, včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odstavce 3 v souladu s § 744
10
zák.č. 90/2012 Sb., a dále úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu podle zák.č. 67/2013 Sb., a rozhodnutí členské schůze. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plnění stanoví podle jiných právních předpisů a usnesení členské schůze stanoví členská schůze s přihlédnutím k předpokládaným nákladům. - -
3. Součástí nájemného je také pravidelný nebo jednorázový příspěvek na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice. Jeho výši stanoví členská schůze v souladu s předpokládanými náklady na opravy a výdaji na dodatečné investice v domě (modernizace a rekonstrukce). Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do příštího roku a nevypořádává se s členem družstva ani při ukončení nájmu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Nájemné spolu s úhradou záloh za poskytovaná plnění, spojená s užíváním družstevního bytu, se platí měsíčně nejpozději do posledního dne příslušného měsíce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním družstevního bytu se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího období. - - - - - - - - - - - - - - -
6. Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh podle odstavce 5 je splatný nejpozději do tří měsíců po vyúčtování.Při výplatě přeplatku z úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči nájemci družstevního bytu. - - - - - -
7. Nezaplatí-li nájemce družstevního bytu nájemné a zálohu na poskytovaná plnění spojená s užíváním družstevního bytu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení stanovený následujícím způsobem: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a/ u nájemného se postupuje podle § 513 občanského zákona a NV č. 89/2012 Sb., - - - - - - - - - -
b/ u plnění spojená s užíváním bytu se postupuje podle § 13 odst.2 zák.č. 67/2013 Sb., - - - - - - -
8. Neoznačená platba nájemného nebo úhrady za poskytovaná plnění se použije k úhradě nejstarší pohledávky družstva, kterou má z titulu nájmu tohoto družstevního bytu. - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Družstvo je oprávněno uplatňovat vůči nájemci svá práva vyplývající z nezaplaceného dluhu včetně vyloučení z družstva, a to i v případě, že nájemce složí dlužnou částku do notářské úschovy a vyrozumí o tom družstvo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Část IV
Orgány družstva
Článek 22
Orgány družstva jsou: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) členská schůze; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) představenstvo družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) kontrolní komise. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Členská schůze
Článek 23
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, ve kterém členové projednávají záležitosti okruhu působnosti družstva a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. - - - - - - - - - -
2. Do výlučné působnosti členské schůze patří zejména: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) volit a odvolávat členy představenstva družstva a revizní komise a určovat jejich odměnu; - - -
c) schvalovat smlouvu o výkonu funkce; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva a kontrolní komise, rozhodovat o základních koncepčních otázkách, schvalovat zásady hospodaření, stanovit výši dalších členských vkladů podle článku 10 odstavec 3 a 4, schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o způsobu vypořádání rozdílu z vyúčtování záloh na nájemné; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11
e) schvalovat statuty fondů, rozhodovat o použití nedělitelného fondu; - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f) rozhodovat o změnách výše základního členského vkladu; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g) rozhodovat o přeměně družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
h) rozhodovat o námitkách proti rozhodnutí představenstva družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i) schvalovat výši nájemného za užívání družstevního bytu a úhrad za plnění spojená s jejich užíváním a pro tvorbu a užití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle článku 41; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j) stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
k) rozhodovat ve věcech běžných oprav prováděných nad dvacet tisíc korun českých (20.000,- Kč), ve věcech modernizace, rekonstrukce a podobných investičních akcí, včetně výběru dodavatele a ve věcech půjček nebo úvěrů, které mají být poskytnuty družstvu; - - - - -
l) stanovovat výši uhrazovacích povinností v případě ztráty družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - -
m) rozhodovat o majetkových dispozicích; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora a schvalovat jeho odměnu, schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem. - - - - - - - - - - - - -
3 Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které stanovy ani příslušné zákony do její působnosti nesvěřují, to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 24
1. Jednání členské schůze svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jednou ročně do konce června každého roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Představenstvo musí svolat členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že: - - - - - - - -
a) ztráta družstva dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Členská schůze musí být svolána, pokud o to požádá kontrolní komise nebo alespoň deset procent členů družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle předchozího odstavce nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise. Nebude-li se členská schůze konat do třiceti (30) dnů podle odstavce 3, mají právo členskou schůzi svolat uvedené osoby v tomto odstavci. - - - - - - - - - - - - -
5. Členskou schůzi družstva řídí předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, v případě, že členskou schůzi svolali členové družstva, řídí ji pověřený člen družstva. - - - - - - - -
6. Svolavatel členské schůze nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze doručí pozvánku na členskou schůzi členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Musí obsahovat datum, hodinu a místo jejího konání a pořad jednání a upozornění na to, kde se členové mohou seznámit s písemnými materiály předkládanými na členskou schůzi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Členská schůze družstva je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina členů družstva, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. Souhlas nadpoloviční většiny všech členů družstva je třeba v případě rozhodování podle článku 23 odstavec 2 písmena a), b), g), h), i), j), l), m), n) a o). Pokud schůze rozhoduje o schválení poskytnutí finanční asistence, o uhrazovací povinnosti člena, o zrušení družstva likvidací, o přeměně družstva nebo o vydání dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12
Článek 25
1. Každý člen má při hlasování na členské schůzi jeden hlas, a to i v případě, že rozhoduje členská schůze o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) schválení poskytnutí finanční asistence; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) uhrazovací povinnosti; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) zrušení družstva s likvidací; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) přeměně družstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné pětiny všech členů, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Hlasování o stanovách je vždy veřejné. - - - - - - -
Článek 26
1. Každý člen družstva nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i její rozpor s dobrými mravy. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět navrhovatel o usnesení členské schůze, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Nebylo-li právo podle předchozího odstavce uplatněno v zákonné lhůtě případně-li nebylo návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat. - - -
Článek 27
1. O členské schůzi pořizuje ten, kdo ji svolal, zápis o jejím průběhu do patnácti dnů ode dne konání členské schůze. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu, a to za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím pořízením družstvu. Zápis musí zejména obsahovat: - - -
a) datum a místo konání členské schůze; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) přijatá usnesení; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) výsledky hlasování; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e) obsah diskuze. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Schválení usnesení členské schůze družstvo zveřejní na informační desce a způsobem pro družstvo obvyklým do sedmi dnů ode dne jeho přijetí, když informační deska se zpřístupňuje členům družstva prostřednictvím internetových stránek družstva a to na internetové adrese: http://bdlesanka.sweb.cz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 28
Náhradní členská schůze
1. Není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze družstva přítomna nadpoloviční většina jejich členů, to znamená, že členská schůze není usnášení schopná, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Přitom se postupuje stejným způsobem jako při původně svolané členské schůzi. Upozornění na jednání náhradní členské schůze se oznámí členům na pozvánce pro řádnou členskou schůzi s přiloženou samostatnou pozvánkou na náhradní členskou schůzi. - -
13
2. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, při respektování článku 24, odstavec 7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodovat jen tehdy, jsou-li na náhradní schůzi přítomni a projeví s tím souhlas všichni členové družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 29
Rozhodování per rollam
1. Představenstvo družstva může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční per rollam (písemným hlasováním na dálku). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. V případě, rozhodování per rollam zašle představenstvo družstva nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Návrh rozhodnutí obsahuje: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a. text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b. lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí patnáct dnů od doručení návrhu členovi družstva, přitom za doručení se považuje třetí den od odeslání návrhu členovi; - - - - - - - - - - -
c. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d. další údaje, určí-li tak stanovy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Nedoručí-li člen ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 písmeno b) představenstvu družstva (předsedovi) písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. - - - - - - - - - - -
5. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí vyjádření člena mít formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 30
Představenstvo družstva
1. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. - - - - - - - - - -
4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a další věci,které jsou svěřeny k rozhodnutí členské schůzi, připravuje návrh usnesení z členské schůze. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a místopředseda a v době nepřítomnosti některého z nich pověřený člen představenstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti některého z nich podepisuje pověřený člen představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické osoby, především z řad členů družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 31
1. Představenstvo má pět členů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat. - - - - - - - -
4. Člen představenstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Členové představenstva se volí z členů družstva starších osmnácti let, kteří splňují podmínky pro výkon funkce členů představenstva podle jiných právních předpisů. Volba probíhá tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci. Funkční období členů představenstva činí pět let. Do funkce mohou být voleni opětovně na další funkční období. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva popřípadě místopředsedu představenstva (dále jen „předseda“, „místopředseda“). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou činnost a působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám, vyjma členů družstva, by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, stanovy a usnesení členské schůze družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou. - - - - - - - - - - - - - - -
10. Členové představenstva nesmějí být podnikateli, ani členy statutárních nebo dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti, nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. V případě, že dojde k porušení zákazu konkurence, zejména u předsedy nebo místopředsedy představenstva družstva, jsou členové představenstva povinni předem informovat družstvo o těchto okolnostech. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení členů představenstva, zejména předsedy a místopředsedy, na některou z těchto okolností výslovně upozorněna, nebo vznikla-li později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že člen představenstva družstvu činnost, které se zákaz týká, nemá zakázánu. To však neplatí, pokud členská schůze vysloví nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce, kdy došlo k upozornění, jak je uvedeno výše. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 32
1. Schůzi představenstva svolává předseda (místopředseda), popřípadě pověřený člen představenstva, alespoň sedm dní před konáním schůze způsobem, o kterém rozhodne představenstvo hlasy všech svých členů. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat písemné podklady předložené až při zahájení schůze představenstva. Na schůzi představenstva se pozve i předseda kontrolní komise. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. -
3. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva (v jeho nepřítomnosti řídícím schůze představenstva a zapisovatelem), přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Každý člen představenstva má nárok na vydání kopie zápisu .Zápis se zveřejní na informační desce družstva do patnácti (15) dnů po jednání představenstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 33
Organizování práce představenstva
V rámci této činnosti předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda: - - - - - - - - - - - - -
a) svolává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jeho jednání; - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) organizuje přípravu schůzí představenstva, spolurozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání a organizačně zajišťuje plnění usnesení představenstva; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15
Článek 34
Rozhodování o bytových otázkách
1. V rámci této činnosti předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva uzavírá po předchozím projednání v představenstvu družstva: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) budoucí smlouvu o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) podle článku 9 odstavec 1 písmeno e); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) smlouvu o nájmu družstevního bytu podle článku 9 odstavec 1 písmeno f), popřípadě k bytové náhradě; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) dohodu o zániku nájmu družstevního bytu podle článku 13; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) smlouvu o přenechání družstevního bytu do nájmu na určitou dobu podle článku 19 odstavec 6. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Představenstvo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) rozhoduje o rozsahu příslušenství družstevního bytu (části družstevního bytu); - - - - - - - - - - -
b) dává souhlas ke smlouvě o podnájmu družstevního bytu (části družstevního bytu) podle ustanovení článku 19 odstavec 4; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) uděluje souhlas k dočasnému použití družstevního bytu nebo jeho části pro jiné účely než bydlení podle článku 19 odstavec 5; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) rozhoduje o běžných opravách v bytech podle čl. 20 odst.2 stanov a ve společných prostorách,včetně nákupu materiálu pro družstvo do výše dvaceti tisíc korun českých (20 000,- Kč). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O žádosti členů rozhoduje představenstvo nejdéle do třiceti dnů od jejich podání. - - - - - - - - - - -
Článek 35
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává mu zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Právo zúčastnit se jednání představenstva má předseda kontrolní komise, případně pověřený člen kontrolní komise. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy.
6. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členskou schůzi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 36
1. Kontrolní komise má tři (3) členy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového jejího člena, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Člena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat. - - - - - -
4. Člen kontrolní komise může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. - - - - - - - - -
16
5. Členové kontrolní komise se volí z členů družstva starších osmnácti let, kteří splňují podmínky pro výkon funkce členů kontrolní komise. Funkční období členů kontrolní komise je pět (5) let. Do funkce mohou být voleni opětovně na další funkční období. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. V případě smrti člena kontrolní komise, jeho odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise. - - - - - - - - -
7. Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Členové kontrolní komise se volí z členů družstva tak, aby členové kontrolní komise nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci. - - - - - -
9. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 37
1. Schůzi kontrolní komise svolává předseda, popřípadě pověřený člen kontrolní komise, alespoň sedm dní před konáním schůze pozvánkou způsobem, o kterém rozhodne kontrolní komise hlasy všech svých členů. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze a pořad jednání; k pozvánce se předkládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání schůze kontrolní komise. Se souhlasem všech členů kontrolní komise lze projednat písemné podklady předložené až při zahájení schůze. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou do roka. - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Podklady pro jednání schůzí, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. O průběhu jednání kontrolní komise a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápise se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. - - - - - - - -
5. Každý člen kontrolní komise má nárok na vydání kopie zápisu.Zápis se zveřejní vyvěšením na informační desce do patnácti (15) dnů po jednání komise. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Část V
Hospodaření družstva
Článek 38
Základní kapitál
1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů. - - - - - - - - - - - - - -
2. Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu podle zákona. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 39
Nedělitelný fond (fond ze zisku)
1. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Nedělitelný fond se používá na úhradu ztráty družstva, případně k převodu do fondu družstevní výstavby při financování technického zhodnocení domu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Nedělitelný fond nelze za trvání družstva rozdělit mezi členy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 40
Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice
1. Záloha se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného a převodem podílů členů na zisku podle článku 41 odstavec 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17
2. Záloha se používá na financování oprav, údržby, případně dalších provozních nákladů nebo při financování technického zhodnocení domu . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Způsob tvorby a použití zálohy rozhoduje členská schůze. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 41
Vypořádání výsledku hospodaření
1. Zisk se převede do nedělitelného fondu. Zisk nelze rozdělit mezi členy, ledaže je jejich podíl na zisku převeden do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a použit podle článku 40. V takovém případě se podíl členů na zisku určí podle stejného kritéria, podle kterého se podílejí na tvorbě této zálohy z nájemného. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Ztráta se uhradí z nerozděleného zisku z minulých let, z fondu dodatečných dalších členských vkladů nebo z nedělitelného fondu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Ztrátu lze uhradit rozvržením na členy, a to ve stejné výši na každého člena; uhrazovací povinnost podle článku 9 odstavec 2 písmeno j) lze členům uložit teprve po vyčerpání zdrojů uvedených v odstavci 2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Část VI
Zrušení a likvidace
Článek 42
Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 43
1. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Toto rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být osvědčeno veřejnou listinou. - - - - - -
3. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. - -
4. Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. - - - - - - -
5. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravují jiné právní předpisy. - - - -
Článek 44
1. Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci jestliže: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek;
b) nesplňuje nadále předpoklady vyžadované pro vznik družstva zákonem; - - - - - - - - - - - - - - -
c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) není schopno po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel; - - - - -
e) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy; - - - - - - - - - - - - - - -
f) porušuje závažným způsobem ustanovení jiného právního předpisu o hospodaření se svým majetkem; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g) provozuje činnost, která je v rozporu s jiným právním předpisem, zejména jde-li o takovou činnost, která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva. - - - - - - - - - - - - - -
2. V případě, že soud rozhodl o zrušení právnické osoby, jmenuje likvidátora. - - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 45
1. Dnem, kdy je družstvo zrušeno, vstupuje do likvidace. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů. - - - - - - - - - - - - - - -
Článek 46
1. Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet ani ho jinak použít. - - - - - - - - - - - - - - - - -
18
2. Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátor ke schválení členské schůzi. - - - - - - - - - - - - - - -
3. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Část VII
Společná ustanovení
Článek 47
1. Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů družstva, jim musí být doručeno nebo oznámeno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Lhůta k podání odůvodněných námitek činí třicet dnů od doručení oznámení o vyloučení, počíná běžet dnem následujícím po dni doručení. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla k adresátovi třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý den po odeslání. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Doručení do vlastních rukou se vyžaduje v případech stanovených zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Závěrečná a přechodná ustanovení
Článek 48
1. Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi jeho členy navzájem, před nabytím platnosti těchto stanov. Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím platnosti těchto stanov se však posuzují podle dosavadních stanov. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Funkční období členů orgánů družstva, jimž vznikla funkce před účinností těchto stanov a ke dni účinnosti těchto stanov trvá, skončí podle pravidel stanovených dosavadními právními předpisy, dosavadními stanovami a vnitřními předpisy družstva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. O žádostech a odvolání členů, o nichž před nabytím platnosti těchto stanov družstvo s konečnou platností nerozhodlo, bude rozhodnuto podle těchto stanov. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými právními předpisy. - - - - - - - - - -
Článek 49
1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 12. 11. 2014.a nabývají účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. - - - - - -
2. Dosavadní stanovy přijaté členskou schůzí dne 22. 6. 1997 pozbývají účinnosti nabytím účinnosti stanov uvedených v odst.1 tohoto článku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -